Enlaces webs turismo

País Vasco – Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco

EUSKADI INFORMACIÓN GLOBAL

www.paisvascoinformacion.com/

Turismo en Euskadi, País Vasco

turismo.euskadi.eus/

Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología

www.euskalmet.euskadi.net/s07-5853x/es/meteorologia/home.apl?e=5

www.trafikoa.net/

HISTORIA DE EUSKADI – PAÍS VASCO OCCIDENTAL

www.kondaira.net/esp/Euskadi.html